Quang Hai因在第二个进球中犯错而受到责骂

Quang HaiYīn在第二个进球中犯错而受到责骂
  负责Guǎn理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可证:1749/GP-TTTT
河内信息Yú2017年4Yuè28日Fā布

  交易地址:12号公Yù,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河Nèi

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内