Quang Hai在PAU FC收到了“非常悲伤”的消息,这是法国的职业生涯。

Quang Hai在法国的职业Shēng涯中收到了“Fēi常悲伤”的消Xī?
  负责管理内容De人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可证:1749/GP-TTTT
河内信息Yú2017年4月28日发布

  Jiāo易地址:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市Qū,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子YóuJiàn:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内