Quang Hai在PAU FC面临“超级困难”的挑战

Quang Hai在PAU FC面临“超级困难”的挑Zhàn
  负责管理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可证:1749/GP-TTTT
Hé内信息于2017年4月28日发布

  交易地址:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市Qū,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  Zǒng部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内